EVE:舰船/富豪级

来自喵辞书
跳转至: 导航搜索
EVE > 舰船  > 护卫舰 > 标准护卫舰 > 富豪级
EVE > 舰船  > 艾玛帝国舰船 > 富豪级
富豪级Magnate
Eves11940.png
舰船基本信息
舰船名 富豪级Magnate
舰船类型 标准护卫舰
舰船势力 Evefa.png艾玛帝国
舰船衍生等级 EVEMLI.pngTech I
Evesjianchuan.png >>查看该舰船装配方案

舰船特点

特征

  • Evesftsmall.png小型,主要使用小型装备。
  • Evesftexploration.png探索,用于侦查并探测敌对空间的舰船。建议在侦察行动中使用。
  • Evesftarmor.png装甲,使用低槽的防御系统,不能自我恢复。

加成

描述

富豪级护卫舰是艾玛帝国中装饰最为豪华的舰船之一 是一小群精英皇家工程师孕育十年才得出的成果。过去十年中,护卫舰的设计发展经过了多个阶段,而富豪级也每隔几年就推出全新的模型。

YC105年,富豪级护卫舰的最新版本——白银富豪级以及黄金富豪级作为艾玛冠军杯的奖品正式面世,而其实它的最初设计版本仍然广受艾玛飞行员的推崇。

属性

结构
Evesjiegou.png 结构值 250 HP
Eveshuogui.png 容量 400 m3
Eveswurenjicang.png 无人机容量 40 m3
Eveswurenji.png 无人机带宽 15 Mbit/s
Eveszhiliang.png 质量 1,072,000 kg
Evesjiegou.png 体积 22,100m3
Evesjiegou.png 打包后体积 2,500m3
Evesguanxingtiaozheng.png 惯性调整 3.8 x
Evesdiankang.png 电磁伤害抗性 33.33%
Evesrekang.png 热能伤害抗性 33.33%
Evesdongkang.png 动能伤害抗性 33.33%
Evesbaokang.png 爆炸伤害抗性 33.33%
装甲
Eveszhuangjia.png 装甲值 350 HP
Evesdiankang.png 装甲电磁伤害抗性 50%
Evesrekang.png 装甲热能伤害抗性 35%
Evesdongkang.png 装甲动能伤害抗性 25%
Evesbaokang.png 装甲爆炸伤害抗性 20%
护盾
Eveshudun.png 护盾容量 250 HP
Evesshijian.png 护盾回充时间 625.00 s
Evesdiankang.png 护盾电磁伤害抗性 0%
Evesrekang.png 护盾热能伤害抗性 20%
Evesdongkang.png 护盾动能伤害抗性 40%
Evesbaokang.png 护盾爆炸伤害抗性 50%
电容器
Evesdianrong.png 电容容量 325 GJ
Evesshijian.png 电容回充时间 180.00 s
目标锁定系统
Evesfanwei.png 锁定范围上限 34.00 km
Evesmubiao.png 目标锁定数上限 4
Evessaomiao.png 扫描分辨率 445 mm
Evesganyingqi.png 感应器种类 雷达
Evesganyingqi.png 雷达感应强度 10 点
Evesxinhao.png 信号半径 39 m
推进力
Evessudu.png 最大速度 350 m/s
Evesyueqiansudu.png 舰船跃迁速度 5.00 AU/s
装配
Evescpu.png CPU 230 tf
Evesnengliang.png 能量栅格 26 MW
Evesgaizhuangcao.png 校准值 400
Evesfasheqi.png 发射器安装座 2
Evespaota.png 炮台安装座 2
Evesgaocao.png 高能量槽 3
Eveszhongcao.png 中能量槽 3
Evesdicao.png 低能量槽 4
Evesgaizhuangcao.png 改装件槽位 3
Evesgaizhuangcao.png 改装件尺寸 小型
Eveskeji.png 技术等级 Tech 1

技能要求

衍生型

一级科技

  • 富豪级

二级科技

特别版

参见